Определеие по чл.327 от НПК
07-12-2020

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 145

 

гр. София, 07.12.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на седми декември две хиляди и двадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

           ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 53 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на обвиняемия ..... Г.С.Т. от в.ф. № ..... – с. К., срещу решение № 260000/19.10.2020 г. по АНД № 105/2020 г. по описа на Военен съд – гр. П..

 

Производството е по реда на чл. 327 във вр. глава 28 от НПК.

 

С решение № 260000/20 г. по АНД № 105/2020 г. състав на П. военен съд признал обвиняемия ..... Г.С.Т., служил във в. ф. ..... – К., ЕГН ........., живущ на адрес: с. О, обл. П., ул. „ роден в гр. П., българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 25.01.2020 г., в около 05,00 часа, във в.ф. ..... – К., умишлено нарушил уставните правила на караулната служба, като самоволно, без да бъде сменен, напуснал като часови, втора смяна, охранявания от него трети пост, където бил назначен със Заповед № РД-../23.01.2020 год. на Командира на 24-та авиационна база – К., въз основа на Заповед № РД-…../18.12.2019 год. на Командира на 24-та авиационна база – К., с което нарушил чл. 370, т. 5 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България, като деянието било извършено при обект от особено важно военно значение – складове за съхранение на авиационно и артилерийско въоръжение и бойни припаси на изключително висока стойност, които били силно пожароопасни и взривоопасни – престъпление по чл. 389, ал. 2, във вр. ал. 1, алт. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност, като му наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв. в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Военен съд – гр. П..

В жалбата си и допълнение към жалбата обвиняемият Т. чрез защитника си адв. К. от АК – гр. П. навежда доводи, че липсвали доказателства относно твърдяното в решението на първоинстанционния съд, че складовете са големи и съдържали ли към момента на инкриминираното деяние оръжие и боеприпаси, както и липсвала оценка на съдържанието в складовете, а именно – „изключително висока стойност“. На следващо основание защитата набляга за приложението на чл. 9, ал. 2 от НК, тъй като не били настъпили никакви вредни последици. Предвид изложеното обвиняемият и защитата му молят настоящия съд да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови ново с което да признае ….. Т. за невинен и да го оправдае по обвинението по чл. 389, ал. 2 във вр. чл. 9, ал. 2 от НК.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът,

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2021 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg