Определение по чл.327 от НПК
02-02-2021
О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                                        2   гр. София, 02.02.2021 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на втори февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ                                      полк. ЮЛИЯН БАНКОВ

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров ВНЧХД № 1/2021 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба от частните тъжители С.Я.Я. и В.С.Я., срещу протоколно определение от 16.12.2020 г. по нчхд № 91/2020 г. по описа на Военен съд С..

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

С  горното определение състав на Военен съд С. в съдебно заседание от 16.12.2020 г. е прекратил наказателното производство по делото на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 5 НПК, тъй като двамата частни тъжители, редовно призовани, не са се явили в съдебното заседание и не са посочили уважителни причини за неявяването си.

Съдът се е произнесъл по разноските на двамата подсъдими по делото.

 

В жалбата се твърди, че определението е неправилно – необосновано и незаконосъобразно. Сочи се, че своевременно преди съдебното заседание на 16.12.2020 г.,  частните тъжители са изпратили до Военен съд – С. молба, в която са изложили становището си по фактическите обстоятелства на жалбата, с приложен към нея доказателствен материал и са направили искане за разпит чрез видеоконферетна връзка на свидетел, който живее в чужбина. Считат, че съдът е следвало да даде ход на делото, тъй като исканията им са били направени своевременно; да постанови разпит на свидетеля, живеещ в чужбина и да насрочи дата за следващо съдебно заседание, а не да прекратява производството.  Неявяването си обосновават с усложнената епидемиологична обстановка в страната; с отдалечеността на гр. С. от с. Б., община П., където двамата живеят; с влошеното здравословно състояние на В.Я.; с възрастта на С.Я., който би пътувал трудно без придружител; с липсата на редовна автобусна връзка от селото до гр. П., както и с обстоятелството, че поради епидемиологичната обстановка, никои разполагащ с автомобил в селото не се съгласявал да ги транспортира дори до общинския град П..  Заявяват, че не са изпратили допълнително медицинско свидетелство, с което би се констатирало здравословното им състояние към момента на разглеждане на делото на 16.12.2020 г., тъй като общопрактикуващият им личен лекар д-р В.М. е починала на 03.12.2020 г. Поради горните причини, в тази сложна ситуация са изпратили своите заявления по електронната поща и чрез пощенски услуги.

С оглед изложеното считат, че в тази нова за всички обстановка са проявили нужното отношение към съда и не са пренебрегнали особените изисквания на закона и ваказателното производство не е следвало да бъде прекратено.

Към молбата са приложени копие от регионалната преса, в което е отразена смъртта на д-р В.М., и копия от рецептурните им книжки, в които е отразено нейното име.

Молят да се обърне специално внимание на предоставените от тях към молбата им до Военен съд – С. болнични документи за хоспитализация, от които е видно, че се касае за продължителен болничен престой на Я. и сериозно влошеното й здравословно състояние.

Иска се отмяна на атакуваното от тях определение на Военен съд С.  по нчхд № 91/2020 г. по описа на съда и връщане делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

Срещу жалбата са постъпили писмени възражения от адвокат П.Н. от АК – В., в качеството му на защитник на двамата подсъдими, в което се сочи, че определението е правилно, тъй като въпреки редовното си призоваване, частните тъжители не са се явили в съдебното заседание, за което не са посочили уважителни причини; не са изпратили свой представител и не са представили необходимите доказателства, които да обосноват невъзможността им за неявяването.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с въззивната жалба; със становището на защитника на подсъдимите; с атакувания съдебен акт и със събраните по делото доказателства, намира че за изясняване на въпросите във връзка с жалбата на този етап не се налага събирането на допълнителни доказателства.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по реда на гл. ХХІ НПК, с призоваване на двамата подсъдими,  защитника им  адв. П.Б.Н. от АК – В. и двамата частни тъжители.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.03.2021 година от 11.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимите …… М.П.И. от в.ф. ..... – В. и И.П.И. от село Б., община П., област В., ул. „……..“ № .; защитникът им  адв. П.Б.Н. от АК – В. и частните тъжители С.Я.Я. и В.С.Я., двамата от село Б., община П., област В., ул. „……….“ № ..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg