Определение за ансрочване по чл.327 от НПК
09-03-2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

9

 

гр. София, 09.03.2021 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на девети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

      полк. ЮЛИЯН БАНКОВ

 

разгледа ВНОХД № 4 по описа на съда за 2021 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по протест на военен прокурор при ВОП - гр. София и по жалба на подсъдимия ст-на А. А. И. от , чрез защитника му – адв. В. Д. от АК гр. К.

срещу присъда № 1/12.01.2021 г. по НОХД № 156/20 г. по описа на Военен съд – гр. София

С присъда № 1/12.01.2021 г. по НОХД № 156/20 г. по описа на Военен съд – гр. София състав на съда е осъдил подсъдимия старшина А. А. И. от , роден на ...08.19.. г. в гр. София, ЕГН ...., жив. в гр. С., ж.к. „....“, бл. …, вх. .., ет. .., ап. .., българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, неосъждан, за виновен в това, че:

На 17.11.20… г., около 01.00 ч. във вила, находяща се в с. О., общ. С., С. област, махала „....“, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с носене на огнестрелно оръжие не предприел мерки за недопускане на злополука и нараняване, носел личното си оръжие пистолет … ..,  9х19 мм, № … … след употреба на алкохол и го насочил към В. В. П. от гр. Н…, произвел по непредпазливост изстрел и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движенията на десен горен крайник, като деецът е бил в пияно състояние и след деянието направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, поради което и на основание чл. 134, ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, го осъдил на „Пробация“ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца.

Съдът се е произнесъл по отношение на веществените доказателства и разноските по делото.

Отделно съставът на Софийски военен съд е признал подсъдимия за невинен в това, че:

На 17.11.20… г., за времето от около 01.00 ч. до 02.00 ч. от с. О., област Софийска, до гр. С. управлявал личния си лек автомобил „С..“ с рег. № .. …. , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 304 от НПК, го оправдал по обвинението за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Военният прокурор атакува първоинстанционната присъда по отношение на размера на наложеното наказание, като счита, че същото следва да бъде значително увеличено. По отношение на веществените доказателства – личното оръжие и боеприпасите на подсъдимия И., не следвало да му се връщат, тъй като „…не умеел да борави със средства източник на повишена опасност и да контролирал употребата на алкохол…“

Подсъдимият и защитника му атакуват първоинстанционната присъда, като молят същата да бъде изменена, като се оправдае ст-на И. по обвинението по чл. 134, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, а да бъде признат за виновен по чл. 134, ал. 1 от НК и съответно прилагането на чл. 78а от НК – налагане на административно наказание.

Съдът като взе предвид, че адв. Д. прави три доказателствени искания, а именно назначаването на допълнителна съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на следните въпроси: Каква е била концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия към 01.00 часа на 17.11.20… г., ако се приеме, че е изпил 150 гр. домашна ракия за времето от 19.00 до 22.00 часа на 16.11.20.. г.; каква е била концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия към 05.20 чл. на 17.11.20.. г., ако се приеме, че е изпил 100-150 гр. алкохол водка към 04.30 часа на 17.11.20.. г. и кореспондира ли това с установените 0.61 промила алкохол в кръвта му установена с техническо средство към 05.20 ч. на 17.11.20.. г.; каква е била концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия към 20.00 часа на 16.11.20.. г., ако се приложи методът, по който е дадено заключението на съдебно-медицинската експертиза на досъдебното производство и в съдебно заседание на първата инстанция и в този случай каква би била степента на алкохолно опиване на подсъдимия.

За тези въпроси следва да се даде подробна обосновка и мотивирано становище от страните по делото, което може да стане в съдебно заседание, то същото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство, където ще се вземе отношение по направените искания от състава на съда.

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.04.2021 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg